Преобразувател на дължина

...
...

Метрична

Километър
1
Метър
1000
Дециметър
10000
Сантиметър
100000
Милиметър
1000000
Микрометър
1000000000
Нанометър
1012
Ангстрем
1013

Британски / американски

Лига
0,21
Миле
0,62
Навсякъде
4,97
Верига
49,71
Род
198,84
Двор
1093,61
Крак
3280,84
Връзка
4970,97
Ръка
9842,52
Инч
39370,08
Линия
393700,79
Мил
39370078,74
Thou
39370078,74

Морски

Морска миля
0,54
Разбирам
546,81

Астрономически

Парсек
3,24×10-14
Светлинна година
1,06×10-13
Астрономическа единица
6,68×10-9
Светлинна минута
5,56×10-8
Светлина втора
3,34×10-6
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.